dijous, 31 d’octubre de 2013

sabaters de banqueta

En aquest apartat volem fer un petit homenatge als sabaters de banqueta. És un ofici que estimam, ja que els nostres pares, els de totes dues, van exercir aquest ofici quasi bé ja desaparegut.


(+ informació per confirmar)                           publicada per Joan Bagur a Truyol a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


                                                  del diccionari Alcover-MollBANQUETA f. 
|| 1. Seient petit sense respatla (en general); cast. banqueta. Item una banqueta de quatre petges, doc. a. 1458 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). 
|| 2. Especialment: a) En el forn de vidrier, és un banc que està sobre el postís i on seu l'obrer que acaba les peces (Manresa).—b) Fusta plana de quatre pams de llargària, posada davant el teler per seure-hi el teixidor (Valls).—c) Post amb dos petges curts, que serveix per agenollar-s'hi les dones per rentar en el riu (Llofriu, Penedès).—d)Banc de poca altària, on seu el calafat per treballar del seu ofici (Mall.).—e) imatge Tauleta baixa damunt la qual tenen les eines els sabaters (Mall., Men.); cast. velador.f) Taula baixa i llarguera, damunt la qual maten el porc (Felanitx, Manacor, St. Llorenç des C.).—g) Barra de fusta que per un cap va aplicada a terra i per l'altre té dos petges de ferro, i que serveix per sostenir la pota del cavall mentres el ferrer la llambroixa (Puigcerdà).—h) Banc situat entre el banc del terç i la popa, en les barques (Barcelona).—i) Seient on està el timoner d'una barca (Barc.).—j) Banquetes de popa: seients que revolten interiorment els costats i el quadro de popa, per seure-hi els passatgers del bot (Barc.).—l) imatge  Espècie de banc alt, de forma prismàtica triangular, més estret de dalt que de baix, i que en sa part superior té un forat on encaixen una antorxa per fer llum en els funerals (Mall.).—m) Banqueta des fas: triangle de fusta sostingut amb un peu i que sosté 17 ciris que cremen durant el Fas (Llucmajor).—n)Espècie de graó que hi ha damunt la taula de l'altar, a la banda de darrere, i que serveix per sostenir els canelobres (Mall.). Un retaule... ab una banqueta pintada, doc. a. 1673 (Hist. Sóller, ii, 872).—o) Mur que voreja el riu per evitar que hi caiguen (Ll.).—p) Petita paret de cada costat d'una claveguera, sobre les quals es posen les llosardes per tapar-la (Puigcerdà).—q) Graó ample adossat a un mur defensiu, perquè els tiradors puguen arribar a l'altura del mur per tirar; cast. banqueta. Una paret forta, com una murada, ab banqueta ampla de sa part d'en terra, Camps Folkl. ii, 99.—r) Base llarga sobre la qual es funda l'edifici; cast. embasamiento (Labèrnia-S. Dicc.).
    Etim.: 
derivat diminutiu de banca.CUTXILLA f. 
|| 1. Ganivet gran i rígid, no plegable (Ribagorça). 
|| 2. imatge  Eina de sabater, que consisteix en una fulla de ferro o d'acer, sense mànec, amb tall molt esmolat a un cap, que fa escafada, i serveix per a tallar la sola (or., occ., val., bal.); cast. tranchete. Es sabateró passava sa cutxilla p'es ferro, Maura Aygof. 72. 
|| 3. Eina de ferro que els ferrers i llanterners empren per a llevar els rebatuts dels claus (Felanitx). 
|| 4. Eina de ferro, amb tall, que el boter empra per a treballar les dogues damunt un banc (Tarr.). 
|| 5. Eina tallant que els ferradors empren per a tallar la rebava del casco de la pota i arrodonir-lo. 
|| 6. Eina de calafat consistent en una barreta de ferro amb un poc de cap, que a la part de baix forma una paleta acabada en biaix. 
|| 7. Peça amb tall que forma part d'una guillotina o altra màquina destinada a tallar alguna cosa; cast. cuchilla.
    Fon.: 
kuʧíʎə (pir-or., or., bal.); kuʧíʎɛ (Ll., Gir., Pla d'Urgell, Falset, Gandesa, Alcoi, Maó); kuʧíʎa (Tortosa, Maestr., Cast., Val., Al.).
    Sinòn. 
preferible: coltell.
    Etim.: 
pres del cast. cuchilla.TIRAPEU (i dial. estirapeu). m. 
|| 1. Corretja de cuiro amb els dos caps cosits de manera que forma una mena de circumferència, que serveix al sabater per a subjectar el calçat al seu genoll quan el cus; cast. tirapié. Per donar puntada a una botina que de boca terrosa reté cautiva sobre els genolls per medi del tirapeu, Vilanova Obres, iv, 122. Donar estirapeu:pegar corretjades, tupar (mall.). 
|| 2. Mitja que no té peu, sinó taló, i que acostumen de portar els vells (prov. de Lleida, segons Aguiló Dicc.). 
|| 3. Bastó acabat amb un ganxo, que els pastors duien per a agafar pels peus els animals fugissers o indòcils (Pirineus); cast. cayado. Tirapeu, bastó de ovelles: Pedum, uncinus, uncus, agolium, Torra Dicc. El rabadà... porta tirapeu, la capa curteta, cançó pop. (ap. Milà Rom. 412). 
|| 4. Tirabrases (Terrassa, ap. BDC, xx, 253).
    Fon.: 
tiɾəpέw (or.); tiɾapέw (occ.); tiɾapέ̞w (val.); tiɾəpέ̞w, əstiɾəpέ̞w(bal.).
    Etim.: 
compost de tira, imperatiu de tirar, peu.


Es Mercadal. Panoràmica desde El Toro


 


                                             col-lecció de Victor Codina Bosch


                          publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Maó. Anys 20


                                       Maó. Anys 20          Fotògraf: Marín


                                          col-lecció de Fundació Telefònica 

                  publicada per Marga Llull PonsFOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Alaior. ca 1920


postal circulada el 1936

col-lecció de Francesc Roman

publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Ciutadella. ca 1910

       
                                                                     postal de 1910

           Trobam molt curiós l´escrit en francès a sobre i que fa referència al naufragi del Chanzy


                                                          col-lecció de Frances Roman

                                     publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Sant Lluís. Molins


             
                                                        arxiu des Molí de Dalt

            publicada pels Molins de Menorca MenorcaFOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

dimecres, 30 d’octubre de 2013

Es Mercadal. ca 1910

               

                                                     col-lecció de Francesc Roman

                                   publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


                   
                                                   postal circulada l´any 1911


                                 publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


                                                          postal circulada l´any 1911

                               publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Maó. Parròquia del Carme ca.1900


                                                  Maó. Postal circulada l´any 1902


                                                    col-lecció de Francesc Roman


                                   publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

dimarts, 29 d’octubre de 2013

Es Mercadal


                     Postal de Es Mercadal.  Entrada desde Ferreries, al fons El Toro .
                             
                                                  Fotografia: SUBIRÀ

                           
                                         col-lecció de Victor Codina Bosch
     
                     publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

divendres, 25 d’octubre de 2013

Sant Lluís . Molí de Baix. Dins la dècada 1935-1945


                                               Sant Lluís. Molí de Baix. Dins la dècada 1935-45
                                            Feina d´enclitanar les cordes perquè no es fessin malbé.

                 A la fotografia es veuen els moliners TOMÁS SINTES MERCADAL (pare) assegut al cintell
                                                     i ADRIÀ SINTES PONS (fill) dalt es bou. 
                                                                                                ARXIU FAMILIA SINTES PONS 


                         publicada per Molins De Menorca MenorcaFOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
segons el Diccionari Alcover-Moll:

ENCLITANAR v. tr. 
Donar quitrà; cobrir de quitrà; cast. alquitranar. Es dits enclitanats de qualque nàutich, Roq. 14. Mans enclitanades amb nuus que parexen de bambú, Maura Aygof 92.
    Fon.: 
əŋklitəná (Mall., Men.).
    Etim.: 
derivat de enclità.


1. CINTELL m. 
|| 1. Plataforma de poca alçada que envolta la torre del molí de vent, i que és allà on el moliner es posa per a envelar (Mall., Men.). Y sa molinera fila | asseguda an es cintell, Ignor. 202. 
|| 2. Plataforma o terraplè de poca alçada que envolta una sínia, i damunt el qual roda la bístia (Mall.). Que una sínia han feta allà. Ja'm pareix veure es cintell, Aguiló Poes. 105. 
|| 3. La part exterior del forn de calç, que fa relleu damunt la terra (Felanitx). 
|| 4. La part del munt de palla que està tallada a plom, a manera de timba, perquè li han anat llevant palla per al consum (Manacor).
    Fon.: 
sintéʎ (Mallorca, Menorca).
    Etim.: 
derivat dim. de cint.


Fitxau-vos en el següent dibuix també del mateix Diccionari:
 nº 7 bou  i nº 23 cintell

dimecres, 23 d’octubre de 2013

Ciutadella. Hort des Pla , principi 1900?


        Ciutadella. Hort des Pla . Principis de 1900?                col-lecció de Sisca Coll            

            publicada per la mateixa a Fotografies antigues de Ciutadella

Ciutadella. Rosa Gornés Aloy


Rosa Gornés Aloy (1883-1970)

col-lecció de Sisca Coll

 publicada per la mateixa a Fotografies antigues de Ciutadella
Rosa Gornés Aloy ,amb Dolores Catalá i Pere Catalá al Toro. Principis anys 50

col-lecció de Sisca Coll

publicada per la mateixa a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Ciutadella, 1924

                           
                                                        Any 1924.


                                     col-lecció de Margarita Calafat Prieto

       
                 publicada per Andreu Salord a Fotografies antigues de Ciutadella

Ciutadella. Falcat de vinjolites

                                     
                                                       Vinjolites a les "palomitas" de la plaça des Born


                                                           col-lecció de Margarita Calafat Prieto


                                             publicada per Andreu Salord a Fotografies antigues de Ciutadella

Ciutadella. Cases d´Es Tudons, 1952            Cases del lloc Es Tudons, cara de ponent. Any 1952


                                       col-lecció Margarita Calafat Prieto

       
               publicada per Andreu Salord a  Fotografies antigues de Ciutadella

Maó.


Maria González Llopis en l´època que estava llogada a la casa de la familía Cardona.


Antigament eren moltes les jovenetes, fins i tot fietes, que estaven llogades a cases de senyors, així aportaven  a la seva família uns diners que els era de molta ajuda.


col-lecció familiar de MARTINA SEGUI SEGUI


Segons el Diccionari Alcover-Moll , la paraula LLOGAR:   3. Prendre algú al nostre servei per cert temps i mitjançant determinada paga; encarregar un servei. Nós, sènyer, logam gents per raó que laors donen de nós,Llull Cont. 29, 21. Sie logat un hom en loch d'aquell a fer les dites coses, doc. a. 1393 (Col. Bof. xli). Loguí an Pere Ferrer e an Jacme Molle per tayllar lenya,doc. a. 1416 (Miret Templers 567). Los advocats callen moltes vegades per ço com són logats que no parlen, Scachs 26. a) refl. Posar-se al servei d'algú per cert temps i per determinada retribució. Ploga o no ploga, | troben qui's loga, Spill 14564.

Ciutadella, 1929. Canal dels Horts nevat


       Ciutadella, any 1929.  Canal dels Horts .   postal circulada el 8 de gener de 1929.                                            col-lecció particular d´Andreu Salord


                          publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Maó. Explosió de un torpede


                               Vistes estereoscòpiques de la explosió de un torpede.                                          col-lecció particular de Tolo Coll


               publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA


dimarts, 22 d’octubre de 2013

Es Castell. Anys 20

   
                                   Es Castell. Anys 20                  Fotògraf: Marín                                                       col-lecció Fundació Telefónica
   

                     publicada per Marga Llull Pons a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Sant Lluís. anys 20


                             Sant Lluís, anys 20.             Fotògraf: Marín


                                  col-lecció Fundació Telefónica


                      publicada per Marga Llull Pons a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Ciiutadella. Grup familiar, fotografia de 1914.


                            Grup familiar. Fotografia de estudi feta l´any 1914 per Pere Coll, en Pere Tica.


                   
                                                   COL-LECCIÓ FAMILIAR DE JOAN ANTONIO GOMILA
   

                                                       publicada pel mateix a  Fotografies antigues de Ciutadella

Maó. Magdalena Humbert Villalonga. Mestra.


Magdalena Humbert Villalonga

( 5-X-1880 -  27-II-1963 )                         
                                          Retrat de Magdalena Humbert l´any 1892


                                           ARXIU FAMILIAR DE MARGA LLULL PONS

                 
                               publicades per la mateixa a  FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA
                                  
                                                                            Retrat de l´any 1929

                                                                     Amb les seves alumnes
                                                                      Excursió a Alcalfar
       


                                                   Afegim aquí un enllaç a la seva BIOGRAFIA                                                               Amb la seva germanastra i les seves cunyades.


                                                                                    ARXIU MARGA LLULL PONS


                    Magdalena Humbert y sus alumnas del Colegio Privado Santo Tomás de Aquino, Mahón 1903. En Mahón era conocido como Colegio Fontiroig.

(comentari de Marga Llull Pons)
                                                                              ARXIU DE MAGDALENA HUMBERT VILLALONGA


                                                                   Col-lecció compartida de MARGA LLULL PONS

Maó. Retrat de fiet , 1895

                                              
                                                       Retrat de fiet dalt cavall. Any 1895                                                     ARXIU DE MARGA LLULL PONS

                       publicada per la mateixa a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Maó. Grup de fiets 1925


                  Grup de fiets amb cotxet i també es pot veure el carret de jugar, datada a l´ any 1925.

                                                     ARXIU DE MARGA LLULL PONS 


                               publicada per la mateixa a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCA

Es Migjorn. Lloc de Sant Adeodat Es comenta si podria ser la familia de Remigio Alejandre. L´ al-lot que va dalt l´ase és Miguel Alejandre.                                col-lecció particular de Pompilio Piris Seguí                         publicada pel mateix a FOTOS ANTIGUAS DE MENORCAdalt s´eraCom a curiositat també , posam un enllaç  on es parla una mica d´aquest lloc.